Planina pri Sevnici, 29.12.2017
RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD PLANINA PRI SEVNICI 2018
 
I. KANDIDACIJSKA KOMISIJA
Kandidacijska komisija, ki je bila imenovana na sestanku Upravnega odbora dne 19.12.2017 in je bila formalno pravno urejena na 1. seji komisije dne, 28.12.2017 v naslednji sestavi:
 
1. Miran Jazbinšek, predsednik kandidacijske komisije
2. Matjaž Tovornik, podpredsednik kandidacijske komisije
3. Katija Bobek, član kandidacijske komisije
 
II.FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK
Kandidacijska komisija, na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Planina pri Sevnici v letu 2018 razglaša, da zbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Planina pri Sevnici:
 
1. Predsednik PGD Planina pri Sevnici
Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član/članica PGD Planina pri Sevnici, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (6. člen Pravilnika o kandidacijskem postopku).
Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.
Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
 
2. Poveljnik PGD Planina pri Sevnici
Kandidat za poveljnika društva je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (6. člen Pravilnika o kandidacijskem postopku).
Kandidat mora imeti primerno gasilsko izobrazbo. (Pravila gasilske službe, Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev).
Poveljnik je strokovno operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Poveljnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
 
3. Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Planina pri Sevnici
Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD, ter da je polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člane, ki jih izvoli občni zbor.
Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.
 
4.Predsednika, dva člana in dva namestnika člana Disciplinske komisije PGD Planina pri Sevnici
Kandidat za predsednika in kandidati za člane disciplinske komisije morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog, ki jih določa Statut PGD, ter da je polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.
 
III.SPLOŠNA DOLOČBA
Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.
Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložit pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega v razpisu. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.
Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD Planina pri Sevnici oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo, t.j. 31.01.2018.
 
IV.MANDATNO OBDOBJE
Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Planina pri Sevnici je 5 let in traja od izvolitve v letu 2018 do razrešitve v letu 2023.
 
V.PREDLAGATELJI KANDIDATOV
Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Planina pri Sevnici.
Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Planina pri Sevnici.
Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Planina pri Sevnici.
Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Planina pri Sevnici.
 
VI.PREDSTAVITEV KANDIDATOV
Kandidati za predsednika oziroma poveljnika PGD Planina pri Sevnici morajo predstaviti vizijo PGD za mandatno obdobje 2018-2023, ter načrt izvedbe programa PGD.
Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora.
Kandidati za poveljnika PGD morajo predstaviti kandidate za namestnika poveljnika ter podpoveljnika in člane poveljstva.
Predstavitve kandidatov se lahko opravijo na članskem sestanku in volilnem Občnem zboru.
 
VII.POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE
Posamezni kandidati in predlagani člani morajo Kandidacijski komisiji predložiti:
- Izjavo oz. pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo funkcijo, za katero kandidira sposobno in vestno izpolnjeval.
- Dokazila
- Podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo (to ne velja za predlagane člane posameznih organov ).
 
Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva:
PGD Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici
ali oddati osebno, najkasneje do vključno torka 30.01.2018.
Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ, VOLITVE PGD PLANINA PRI SEVNICI 2018«.
Vloge sprejete po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.
Obrazce za pisno soglasje h kandidaturi in podpisano listo članov podpore h kandidaturi lahko dobite v pisarni gasilskega doma PGD Planina pri Sevnici ali na spletni strani društva.
 
Planina pri Sevnici, 28.12.2017
 
Predsednik kandidacijske komisije
Miran Jazbinšek l.r
 
PRILOGE: